Anställdas rätt till terminalglasögon vid datorarbete

Anställda som normalt jobbar mer än en timme om dagen framför datorn har rätt att bli erbjudna en synundersökning och om behov av terminalglasögon (datorglasögon) påvisas ska arbetsgivaren tillhandahålla sådana. Synundersökningarna ska ske med regelbundna intervaller eller om den anställde uppvisar några besvär som t.ex. huvudvärk eller trötthet p.g.a. ansträngda ögon.

Riktlinjerna från arbetsmiljöverket är inte så väl kända. När Sifo gjorde en undersökning så visade det sig att mindre än hälften av de som regelbundet jobbade vid datorer hade blivit erbjuden en synundersökning av sin chef.

Även små synfel som inte korrigeras kan ge problem som t.ex. fokuseringssvårigheter eller ljuskänslighet vid långvarigt bildskärmsarbete. Det kan också ge spänningar i nacke och axlar om man omedvetet lutar sig framåt mot skärmen p.g.a. synfel.

Läs mer:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende arbete vid bildskärm (AFS 1998:5):

”Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete 6 §

6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer.

Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen.

Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.”

Källa: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-vid-bildskarm-afs-19985-foreskrifter/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *