Etikettarkiv: Europols

EU bildar centrum för bekämpande av IT-brottslighet

Bryssel den 28 mars 2012 – Mer än en miljon personer beräknas falla offer för it-brott varje dag. Den globala kostnaden för IT-brottslighet kan vara sammanlagt 388 miljarder US-dollar årligen.

I dag har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag om att inrätta ett europeiskt centrum mot it-brottslighet för att hjälpa till att skydda EU:s medborgare och företag mot de växande it-hoten. Centrumet kommer att inrättas inom Europeiska polisbyrån Europol i Haag i Nederländerna. Det kommer att utgöra den europeiska kontaktpunkten vid bekämpningen av it-brott, och riktas in på olaglig verksamhet på internet som bedrivs av organiserade kriminella grupper, särskilt sådan som genererar stora vinster, t.ex. bedrägerier som rör kreditkort och identifieringsuppgifter för bankkonton.

EU:s experter strävar också att förhindra it-brott som påverkar banktjänster och bokningstjänster på internet, och på så sätt öka förtroendet hos konsumenterna. EU:s centrum för bekämpning av it-brottslighet kommer bland annat att rikta in sig på att skydda profiler i sociala nätverk från kriminellt intrång och främja bekämpning av identitetsstöld på internet. Ett annat fokus kommer att vara it-brott som förorsakar allvarlig skada för offren, till exempel sexuell exploatering av barn online och it-attacker som drabbar kritisk infrastruktur och informationssystem i EU.

Miljontals européer använder sig av internet för banktjänster i hemmet, e-handel och semesterplanering eller för att upprätthålla kontakt med familj och vänner via sociala nätverk online. Men då uppkopplingen på nätet som del av vår vardag ökar, följer den organiserade brottsligheten med – och dessa brott påverkar var och en av oss, menar Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor. Vi får inte låta it-brottslingarna störa vårt liv på nätet. Ett europeiskt centrum mot it-brottslighet inom Europol kommer att bli en knutpunkt för samarbete för att försvara ett internet som är fritt, öppet och säkert, fortsätter hon.

År 2011 hade nästan tre fjärdedelar (73 procent) av de europeiska hushållen tillgång till internet i hemmet och under 2010 utförde mer än en tredjedel av EU:s medborgare (36 procent) bankärenden online. Åttio procent av de unga européerna är anslutna till sociala nätverk online och ungefär 8 biljoner US-dollar omsätts varje år genom e-handel.

Detta leder till att it-brotten ökar och it-kriminella har skapat en lönsam marknad kring sin olagliga verksamhet där kreditkortsuppgifter kan säljas mellan organiserade kriminella grupper för så lite som 1 euro per kort, ett förfalskat fysiskt kreditkort för cirka 140 euro och identifieringsuppgifter för bankkonton för endast 60 euro.

It-brotten riktar sig också mot sociala medier: upp till 600 000 konton på Facebook blockeras varje dag, efter olika typer av försök till dataintrång och mer än 6 700 000 botnät-infekterade datorer upptäcktes under 2009.

EU:s centrum ska varna EU:s medlemsstater för allvarliga it-hot och brister i deras försvar mot it-attacker. Det ska kartlägga organiserade nätverk av it-kriminella och de lagöverträdare på internet som utmärker sig mest. Centrumet kommer att ge operativt stöd vid konkreta utredningar, både med kriminaltekniskt bistånd och genom stöd till att inrätta gemensamma utredningsgrupper mot it-brott.

För att uppfylla sina uppgifter och bättre stödja utredare, åklagare och domare av it-brott i medlemsstaterna kommer centrumet att samordna uppgifter från öppna källor, den privata industrin, polisväsendet och den akademiska världen. Det nya centrumet kommer också att fungera som en kunskapsbas för nationella polismyndigheter i medlemsstaterna och samla europeisk expertis på it-brottsområdet och utbildningsinsatser. Det kommer att kunna svara på frågor från utredare, åklagare och domare av it-brott samt från den privata sektorn när det gäller särskilda tekniska och kriminaltekniska frågor.

Centrumet kommer att fungera som en plattform för europeiska utredare av it-brott, där de kan yttra sig samstämmigt i diskussionerna med it-branschen, andra privata sektorsföretag, forskarsamhället, intresseorganisationerna för användare och det civila samhällets organisationer. Centrumet är dessutom en naturlig partner i samarbetet med andra internationella aktörer och initiativ på området it-brott.

Centrumet väntas inleda sitt arbete i januari nästa år.

För att centrumet ska inrättas måste kommissionens förslag nu antas av Europols budgetmyndighet.